Loading...
Registrace k DPH v EU2018-01-11T22:22:37+00:00

„Run your business, not your taxes.“

Konzultace

I přes veškerou snahu harmonizovat evropský systém DPH, zůstávají stále situace, které vedou u zahraničních podnikatelů k povinné registraci k DPH ve státech EU. V případě služeb je vždy nutné nejprve identifikovat charakter služby, místo plnění a posléze nešťastníka, který má daň odvést. Když tedy dospějeme podle této analýzy k závěru, že místo plnění je u dané služby v zahraničí (což zjistíme z českého zákona o DPH v paragrafech 9 – 10d), tak se musíme začít zajímat o zahraniční zákon DPH. Tam bychom měli najít informaci, jaký princip DPH je u dané služby aplikován, tj. buď běžný princip, kdy daň odvede poskytovatel a musí se nejspíš registrovat k DPH v zahraničí, nebo reverse charge, kdy daň odvede příjemce služby.

Mezinárodní přeprava osob

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob je tam, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Pokud je příjemcem této služby osoba nepovinná k dani, tak se přepravce bude muset registrovat k DPH. V České republice i na slovensku je mezinárodní přeprava osob osvobozena od daně, takže zde nehrozí pro zahraniční přepravce žádná registrace.

Základní otázkou je, kdo je objednavatelem přepravy, tedy příjemcem služby? Na základě odpovědi na tuto otázku můžeme stanovit, zda v Rakousku vznikne českému autobusovému přepravci povinnost k registraci k DPH. V případě, že je příjemcem služby podnikatel, tak dochází k přechodu daňového dluhu na příjemce plnění výkonu (také zahraničního). Pokud zahraniční podnikatel (např. český dopravce) uskutečnil pouze takovéto obraty a také na něj nepřešel žádný daňový dluh z výkonu jiného podnikatele, pak mu registrační povinnost odpadá a jeho případný nárok na odpočet daně může být uplatněn v řízení o vratce DPH.

V opačném případě, např. jestliže byl přepravní výkon proveden pro soukromou osobu, dochází k zahájení vyměřovacího daňového řízení. Vykonávající zahraniční podnikatel se musí zaregistrovat finančního úřadu Graz-Stadt a uskutečnit daňová podání, ve kterých musí být přiznány všechny obraty a v souladu se Zákonem o dani z obratu může být uplatněn odpočet daně.

U provádění přepravy osob podléhá 10 % rakouské dani z obratu pouze poměrná část úplaty – tj. částka připadající na rakouskou část přepravní trasy. Je-li úplata stanovena jako úhrnná cena za celkovou dopravu, pak musí být výpočet daně proveden tak, že se zohlední počet ujetých km na území Rakouska v poměru k celkové ujeté trase.

Kdy vzniká povinnost podávat předběžná hlášení k dani z obratu za obraty na rakouském území?

 • pokud obraty v předešlém kalendářním roce přesáhly 30.000 EUR, pak je povinnost podávat čtvrtletní předběžná daň hlášení k dani z obratu, a to vždy do 15. dne po skončení daného čtvrtletí (15. května, 15. srpna, 15. listopadu a 15. února)
 • pokud obraty v předešlém kalendářním roce přesáhly 100.000 EUR, pak je povinnost podávat měsíční předběžné daňové hlášení, a to vždy do patnáctého dne druhého následujícího kalendářního měsíce (např. za lednové obraty do dne 15. března)
 • u nižších obratů lze podat až roční daňové hlášení, a to do 30. června následujícího roku přes systém FinanzOnline

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Služby související s nemovitostmi

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služeb znalce, odhadce, architekta, stavebního dozoru, nebo realtní kanceláře, je místo, kde se nemovitost nachází.

Českému plátci může nastat několik situací:

 1. Český plátce poskytuje službu vztahující se k nemovitosti v ČR s tím, že příjemcem této služby může být kdokoliv. Služba je předmětem české daně.
 2. Český plátce poskytuje službu vztahující se k nemovitosti v SK, pak je místo plnění v zahraničí a musí již rozlišit komu je služba poskytována. Zároveň se musí podívat do zahraničního (slovenského) zákona o DPH a zkoumat, jaký princip DPH je uplatňován. Pokud poskytuje službu slovenské osobě nepovinné k dani, tj. občanovi, tak ho registrace k DPH nemine. Naopak pokud je příjemcem služby slovenský plátce DPH, pak může dojít k přenosu daňové povinnosti na něj, to však záleží na tom, zda to slovenský zákon o DPH umožňuje. Obdobný případ by byl v České republice řešen právě přenesením daňové povinnosti na CZ podnikatele jakožto příjemce služby, a tudíž by poskytovateli odpadla registrační povinnost.
 3. Český plátce poskytuje službu vztahující se k nemovitosti v SK českému plátci. Místo plnění je stále v SK, ale jelikož příjemce služby nemá v SK sídlo ani provozovnu a potažmo registraci k DPH, tak zde není nikdo, kdo by přiznal daň. Proto se v tomto případě musí registrovat k DPH na Slovensku poskytovatel služby – český plátce.

Krátkodobý pronájem dopravních prostředků

Místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku je místo, kde je tento dopravní prostředek skutečně předán zákazníkovi do užívání. V kontextu zákona o DPH je krátkodobý pronájem chápán jako nájem nepřesahujíci dobu 30-ti dnů u dopravního prostředku a 90-ti dní u lodí.

„Zpozorněte,když chcete někomu přeúčtovat službu s místem plnění mimo ČR, protože to místo nikdy nepřicestuje za Vámi.“

ING. ANETA MÜLLEROVÁ • PARTNER

Zasílání zboží občanům do EU

Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH v jiném členském státě, jestliže zboží bylo odesláno z čl. státu jiného než čl. státu ukončení přepravy. Přepravu či odeslání zboží při tom zajišťuje dodavatel – plátce DPH nebo jím zmocnění třetí osoba. Pokud celková hodnota zboží dodaného osobám neregistrovaným k DPH překročí v jednom kalendářním roce částku stanovenou členským státem (viz níže tabulka), do kterého je zboží dodáváno, mění se místo plnění pro takovéto dodání zboží.

Principy režimu zasílání definuje § 8 zákona o DPH:

 1. Místem plnění při zasílání je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odesílání nebo přeprava začíná, pokud
  • zasílané zboží není předmětem spotřební daně,
  • celková hodnota zasílaného zboží do JČS bez daně po ukončení odeslání a přepravy nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku stanovenou tímto členským státem (viz níže tabulka limitů).

  Plátce – dodavatel, který zboží zasílá, se může rozhodnout (při splnění výše uvedených podmínek, § 8 odst. 2 zákona o DPH), že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání a přepravy (JČS). V takovém případě je však plátce povinen postupovat dle této své volby do konce kalendářního roku bezprostředně následujícím po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodl (§ 8 odst. 3 zákona o DPH).

 2. Pokud plátce DPH – dodavatel přesáhne při dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH hranici stanovenou státem, do kterého zboží dodává, je povinen zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto členském státě. Zaregistrováním se z titulu zasílání zboží se tato osoba nestává v dané zemi plátcem, ale pouze je povinna v tomto členském státě řádně přiznat a zaplatit daň z následných dodání formou zasílání zboží.

Výjimku z hlediska zasílání zboží tvoří dodání nových dopravních prostředků a dodání zboží s montáží nebo instalací, použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem jiného zvláštního režimu.
Každý členský stát stanoví vlastní hranici, při jejímž dosažení považuje dodání zboží pro osoby neregistrované k dani na jeho území za zasílání zboží – souvisí s místem plnění.
V České republice je podle nového zákona o DPH hranicí pro zásilkový prodej celková hodnota dodání zboží do ČR vyšší než 1.140.000 CZK (46.570 €).

Hranice v jednotlivých členských a kandidátských zemích pro zásilkový prodej představující celkové hodnoty dodaného zboží v jednom kalendářním roce uvádí následující tabulka:

Země Zasílací limit Země Zasílací limit
Belgie 35 000 EUR Malta 35 000 EUR
Bulharsko 70 000 BGN Maďarsko 8.800.000 HUF
Česká republika 1 140 000 CZK Německo  100 000 EUR
Dánsko 280.000 DKK Nizozemí  100 000 EUR
Estonsko 35.151 EUR Polsko 160 000 PLN
Finsko 35 000 EUR Portugalsko 35 000 EUR
Francie 100.000 EUR Rakousko 35 000 EUR
Chorvatsko  270 000 HRK Rumunsko 118 000 RON
Itálie 35 000 EUR Řecko 35 000 EUR
Irsko 35 000 EUR Slovensko 35 000 EUR
Kypr 35 000 EUR Slovinsko 35 000 EUR
Litva 125.000 LTL Španělsko 35 000 EUR
Lotyšsko 24.000 LVL Švédsko 320 000 SEK
Lucembursko 100 000 EUR Velká Británie 70 000 GBP

Kontaktní formulář

Neváhejte a poptejte nás o nezávaznou konzultaci. Nejdříve pochopíme vaše potřeby, poté Vám naceníme naše služby.

SPOLEČNOST*
VAŠE JMÉNO*
E-MAILOVÁ ADRESA *
TELEFON

SLUŽBA

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?