Loading...
VAT REFUND 2018-01-12T00:41:59+00:00

„Run your business, not your taxes.“

Get a free quote

Does your business have an international character? Did you pay the price including local VAT when purchasing goods and services abroad and would you like to get it back? Do you have costs in other Member States even though you do not have a business there? Do you ship goods within the European Union? Does your company present itself at various trade fairs or exhibitions abroad?

If you reply to one of these questions YES, don’t hesitate to contact us, because we know how to get back VAT paid abroad! We can prepare the claim, communicate with foreign Tax Authorities, review of content of all your invoices and other documents necessary for submission of VAT refund claim and legitimacy of your claim for VAT refund.

On-line test for VAT refund

Are you a VAT payer in your home country?

Do you have residence, seat or a fixed establishment in the country from which you are asking VAT refund?
Have you delivered goods or provided a service to the country from which you are asking VAT refunds?
Have you acquired goods / services related to your economic activity?
Do you have an invoice showing that VAT was paid in another EU country?

PROBABLY YOU CAN'T ASK FOR VAT REFUND. PLEASE CONTACT US.

COMPANY*
YOUR NAME*
E-MAIL ADDRESS *
PHONE

HOW CAN WE HELP YOU?

PORBABLY YOU CAN ASK FOR VAT REFUND. PLEASE CONTACT US.

COMPANY*
YOUR NAME*
E-MAIL ADDRESS *
PHONE

HOW CAN WE HELP YOU?

Choose the most appropriate service for you!

TOP 10 questions:

Žádost je možné podat do všech členských států EU a dále států EHS (Norsko, Švýcarsko), popř. dalších států se kterými je uzavřena dvoustranná smlouva (v případě ČR např. s Makedonií).
Místně příslušný správce daně v zemi vracející DPH je omezen lhůtou pro vyřízení v délce max. 4 měsíce (v případě, že nemá pochybnosti a nevznese dodatečné dotazy). V případě dotazů ze strany odpovědného správce daně se lhůta prodlužuje o 2 měsíce. Jelikož jsme si vědomi časové náročnosti vymožení DPH ze zahraničí, tak našim klientům nabízíme i variantu předfinancování DPH.
Pro proces nárokování zahraniční DPH je nutné doložit originální doklady, a to buď v elektronické podobě (s elektronickým podpisem), nebo fyzicky.
Do žádosti o vrácení DPH lze zahrnout doklady od všech vystavovatelů, placené kartou, nebo hotově. Poté záleží na národní legislativě jednotlivých států, zda akceptují i zjednodušené doklady, kde nejsou uvedeny údaje o Vaši společnosti (název, sídlo, DIČ).
Žádost je podána přes elektronický portál finančního úřadu žadatele, odkud dochází k přeposlání do země, z které je DPH žádáno. Nelze tedy žádat o vrácení DPH z EU hromadně, ale je nutné pro každou zemi připravit žádost zvlášť a posoudit jednotlivé doklady tak, aby nedošlo k chybám, které by mohly vést k zamítnutí žádosti. Často musíme reagovat i na emailové nebo telefonické dotazy maďarského, nebo italského finančního úřadu. Pokud jim včas nedodáme doplňující dokumentaci, tak mohou žádost zamítnout.
Obecně platí, že období pro vrácení daně činí nejvýše jeden kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce. Žádosti o vrácení daně se však mohou vztahovat i na období kratší než tři měsíce, pokud toto období představuje zbytek kalendářního roku. V praxi se podávají žádosti kvartálně a ročně, v některých zemích i pololetně.
Na základě Směrnice rady EU platí, že vztahuje-li se žádost o vratku na období pro vrácení daně kratší než jeden kalendářní rok, avšak nejméně tři měsíce, nesmí být částka DPH, o jejíž vrácení se žádá, nižší než 400 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně.
Vztahuje-li se žádost o vrácení daně na období pro vrácení daně v délce jednoho kalendářního roku nebo na zbytek kalendářního roku, nesmí být částka DPH nižší než 50 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně.
Teoreticky ano, ale vystavujete se riziku, že přijdete o část nárokovaného DPH. Obecně je povoleno podat pouze 4 čtvrtletní a 1 roční žádost, pokud za Vás podávají žádosti 2 zástupci, tak je možné, že dojde ke kolizi.
Ano, jedná se o 2 nezávislé daně, které jsou spravované různými institucemi. Vratka DPH spadá do kompetence finančního úřadu, zatímco spotřební daní se zabývá celní úřad. Zároveň je však nutné počítat s administrativní zátěží při předávání potřebné dokumentace mezi různými zástupci. Jelikož pro obě daně se vychází ze stejných faktur, tak zástupce, který Vám zpracovává jednu službu, Vám může mnohem efektivněji zpracovat i tu druhou. TaxCura nabízí svým klientům obě varianty.
Podepsanou smlouvu a plnou moc pro přístup na elektronický portál daňového úřadu. Dále je potřeba nám sdělit Vaši hlavní ekonomickou činnost, případně Vaše aktivity v zahraničí, abychom dokázali správně identifikovat Váš nárok na vrácení DPH.